convertfiles.com 是一个非常好用的在线文件格式转换网站,只要将文件传到网站上,点击两下鼠标就完成转换工作了。而且网站支持的格式十分多,包括压缩包、图片、文档、电子书等等。

打开 convertfiles.com 后,选择你想要转换格式的文件,也可以在 Download it from 输入在线目标的地址。输入完毕后, Input format 会自动识别你的文件格式,你只需要在 Output format 处选择需要转换到的格式即可。(网站支持单文件最大200MB

稍等一会,网站就会提供转换好的文件下载地址,你只需要下载他们回电脑即可。当然,如果你需要转换的文件体积很大,那还是安装一个专门的转换软件好了。

 

comvertfiles.com 支持的转换格式:

压缩包

7Z to RAR, TAR, ZIP, TGZ, TAR.GZ
RAR to TAR, ZIP, TGZ, TAR.GZ
TAR to RAR, ZIP, TGZ, TAR.GZ
TGZ to TAR, RAR, ZIP
TAR.GZ to TAR, RAR, ZIP
ZIP to TAR, RAR, TGZ, TAR.GZ

文档

DOCX to DOC, ODT, RTF, SWX, TXT, HTML, XHTML, PDF, PDB, ZIP
DOC to ODT, RTF, SWX, TXT, HTML, XHTML, PDF, PDB, ZIP
ODT to DOC, RTF, SWX, TXT, HTML, XHTML, PDF, PDB, ZIP
RTF to ODT, DOC, SWX, TXT, HTML, XHTML, PDF, PDB, ZIP
SXW to ODT, RTF, DOC, TXT, HTML, XHTML, PDF, PDB, ZIP
TXT to ODT, RTF, SWX, DOC, HTML, XHTML, PDF, PDB, ZIP
ODS to xls, CSV, RTF, PDF, HTML, ZIP
XLS to ODS, CSV, PDF, HTML, ZIP
XLSX to XLS, ODS, CSV, PDF, HTML, ZIP
PDF to DOC, PNG, JPG
XPS to PDF

幻灯片

ODP to PPT, PDF, SWF
PPT to ODP, PDF, SWF
PPTX to PPT, ODP, SWF, PDF

电子书

EPUB to FB2, MOBI, LIT, PDF, TXT
FB2 to MOBI, LIT, EPUB, PDF, TXT
MOBI to EPUB, FB2, LIT, PDF, TXT
LIT to EPUB, FB2, MOBI, PDF, TXT

设计图

ODG to PDF, JPG, PNG, SWF
DXF to PDF, JPG, PNG, SWF
DWG to PDF, JPG, PNG

图片

BMP to GIF, JPG, PNG, TIF, ZIP, PDF
GIF to BMP, JPG, PNG, TIF, PDF
JPG to GIF, BMP, PNG, TIF, PDF
PNG to GIF, JPG, BMP, TIF, PDF
TIF to GIF, JPG, PNG, BMP, ZIP, PDF
BMP to DOC, TXT, RTF
GIF to DOC, TXT, RTF
JPG to DOC, TXT, RTF
PNG to DOC, TXT, RTF
TIF to DOC, TXT, RTF

音频

AAC to WAV, MP3, OGG, M4A, FLAC, AU, WMA, AMR
AMR to WAV, MP3, OGG, WMA, AAC, FLAC, AU, M4A
AU to WAV, MP3, OGG, WMA, AAC, FLAC, AMR, M4A
FLAC to WAV, MP3, OGG, M4A, AAC, AU, WMA, AMR
M4A to WAV, MP3, OGG, WMA, AAC, FLAC, AU, AMR
MP3 to WAV, OGG, AAC, M4A, FLAC, AU, WMA, AMR
OGG to WAV, MP3, AAC, M4A, FLAC, AU, WMA, AMR
WAV to MP3, OGG, AAC, M4A, FLAC, AU, WMA, AMR
WMA to WAV, MP3, OGG, M4A, AAC, FLAC, AU, AMR
MKA to WAV, MP3, OGG, M4A, AAC, FLAC, AU, AMR, WMA

视频

3GP to AVI, MOV, WMV, M4V, MP3, JPG
AMV to 3GP, FLV, MP4, MPEG, AVI, VOB, MOV, MKV, ASF, M4V, WMV, MP3, JPG
ASF to 3GP, FLV, MP4, MPEG, AVI, VOB, WMV, MOV, AVI, M4V, MP3, JPG
AVI to 3GP, FLV, MP4, MPEG, VOB, WMV, MOV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG
FLV to 3GP, AVI, MP4, MPEG, VOB, WMV, MOV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG
MKV to 3GP, FLV, MP4, MPEG, AVI, VOB, WMV, MOV, ASF, M4V, MP3, JPG
MOV to 3GP, FLV, MP4, MPEG, AVI, VOB, WMV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG
M4V to 3GP, FLV, MP4, MPEG, AVI, VOB, MOV, MKV, ASF, WMV, MP3, JPG
MP4 to FLV, 3GP, AVI, MPEG, VOB, WMV, MOV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG
MPEG to AVI, 3GP, MP4, FLV, VOB, WMV, MOV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG
MPG to AVI, 3GP, MP4, FLV, VOB, WMV, MOV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG
RM to AVI, 3GP, MP4, FLV, MPEG, VOB, WMV, MOV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG
VOB to 3GP, FLV, MP4, MPEG, AVI, WMV, MOV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG
WMV to 3GP, FLV, MP4, MPEG, AVI, VOB, MOV, MKV, ASF, M4V, MP3, JPG

其他

EPS to GIF, JPG, PNG
PSD to GIF, JPG, PNG

WeChat
微信搜索「反斗软件」或扫描上方二维码关注我们,每天为你送上精选的限免信息,更便捷的限免信息获取方式,不定时举行有奖活动